Tilbud til de som har deltidsplass i barnehagen

Mulighet for kjøp av ekstra dag eller timer

Alle foreldre som har barn som går deltid i barnehagen har mulighet til å kjøpe ekstra dager ved ulike behov.

Kjøp av en ekstra dag koster 300,- pr. dag. Kjøp av enkelt timer koster 30,- pr. time.

Ekstra dag eller timer avtales med personalet, som vurderer om det er mulig ift. antall barn og bemanning de aktuelle dagene/timene.

Pengene betales kontant i en konvolutt til styrer,merket med barnets navn og hva innbetalingen gjelder. Betaling gjøres enten i forkant eller ved henting samme dag deres barn har vært ekstra.

Det er ikke anledning til å bytte dager ift. de faste dagene deres barn går i barnehagen fra uke til uke. Derfor dette tilbudet, dersom dere av ulike grunner skulle trenge barnehageplass på andre dager enn dere har iht. avtale.

Med vennlig hilsen

Lene Osenbroch

Styrer